Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

To be or to be ZCA

Over ons

Het ZCA wil iedere amateur in Zeeland die bezig is met het maken van theater steunen en stimuleren. Het ZCA wil dit zo goed mogelijk doen met de middelen die haar als koepelorganisatie ten dienste staan. Het amateurtheaterveld is breed en zeer divers, waardoor het ZCA te maken heeft met veel verschillende doelgroepen. Elke doelgroep heeft specifieke wensen en behoeften. Het ZCA ondersteunt waar mogelijk en gaat daarbij uit van de autonomie van de groep. Daarnaast neemt het ZCA vooral ook zelf initiatieven tot vernieuwing en kwaliteitsverbetering. De professionele theaterkunst kent een doorlopende ontwikkeling. Als koepelorganisatie acht het ZCA het tot zijn taak die ontwikkeling nauwlettend te volgen en te vertalen naar het amateurtheater. Hoewel er natuurlijk specifieke verschillen bestaan tussen de professionele beoefenaars en de ware liefhebbers, de amateurs dus, dient het streven naar perfectie voor beide groeperingen uitgangspunt te zijn. De belangrijkste middelen die het ZCA ten dienste staan bij de uitvoering van de taken om de doelstelling te realiseren, zijn:

  • Professionele ondersteuning van de toneeladviseur van de ZB;
  • De jaarlijkse contributie van verenigingen en particulieren die lid zijn van het ZCA;
  • Inkomsten uit workshops;
  • Een bestuur van vrijwilligers.

Het ZCA tracht met inzet van deze middelen tot een zo hoog mogelijk rendement te komen: Het belangrijkste instrument om te komen tot kwaliteitsverbetering is scholing door professionele docenten. Het ZCA heeft destijds bewust gekozen voor de opzet van Theaterschool 'de Ambitie' in nauwe samenwerking met Scoop, deze is inmiddels overgedragen aan de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ). Het ZCA waarborgt de structuur en kwaliteit en heeft op jaarbasis meerdere overleggen met de JTSZ hierover. De Ambitie biedt: de 2-jarige spelopleiding voor volwassenen.