Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

To be or to be ZCA

Welkom bij het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater

UITNODIGING

Voor de ZCA jaar- en ledenvergadering 2016 die wordt gehouden op:

·        Woensdag 2 november 2016;

·        Heer Hendrikhuis (Te Werfstraat 18) te 's-Heer Hendrikskinderen;

·        Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

1.   Opening en mededelingen;

2.   Vaststellen definitieve agenda;

3.   Jaarverslag 2015-2016; 

4.   Exploitatierekening 2015;

5.   Begroting 2017;                                                         

6.   Bestuurssamenstelling;                                               

7.   Sluiting.

                                                    

Tot woensdag 2 november!

Bij verhindering graag een bericht naar info@zeeuwsamateurtheater.nl

 

Met vriendelijke groet,

 ZCA bestuur


Meld je aan voor het bestuur en blijf betrokken bij het Zeeuwse amateurtheater:

Al een aantal jaren komt tijdens de jaarvergadering de samenstelling van het bestuur aan de orde.

Ook dit jaar is het weer een belangrijk onderwerp van gesprek.

 

Ter memory:

In 2012-2013 heeft het bestuur (toen nog bestaande uit 4 personen) zich de vraag gesteld; waar doen we het nog voor als ZCA bestuur? Subsidie wordt minder waardoor ook minder mogelijkheden, op jaarvergaderingen komen weinig belangstellenden. “Laten we die vraag eens neerleggen bij de leden”.

 

Gevolg van de oproep was een redelijk gevulde zaal bij het Vestzak theater in Vlissingen. Uit die bijeenkomst kwam het antwoord op de eerder gestelde vraag. De leden wilden ook actief meedenken in de vernieuwde missie van het ZCA. Het bestuur kon opnieuw met enthousiasme aan de slag en er werden gesprekstafels georganiseerd rondom inhoudelijke onderwerpen die gezamenlijk waren geformuleerd. Bij de tweede gesprekstafel konden we nog 1 belangstellende ontvangen.

Desondanks is het bestuur met de uitkomsten van de gesprekken aan de slag gegaan en kon aan de leden tijdens de goed bezochte jaarvergadering van 2014 een aantal voorstellen presenteren om te komen tot een toekomstbestendig ZCA. Hiervoor werden  nieuwe geüpdate statuten gemaakt. In februari 2015 werden de vernieuwde statuten voorgelegd en door de aanwezigen goedgekeurd.

 

Tijdens de jaarvergadering van 2014 hebben 2 van de zittende bestuursleden aangegeven hun bestuursfunctie neer te leggen en werd er een dringend beroep gedaan op de leden om zelf zitting te nemen in het bestuur, dan wel anderen hiervoor te enthousiasmeren. Deze oproep werd herhaald voor de vergadering van februari 2015.

Bij de jaarvergadering in november 2015 is opnieuw aangegeven dat het bestuur dringend aan uitbreiding toe is.

De 2 huidige bestuursleden hebben in het voorbije theaterseizoen een aantal mensen persoonlijk benaderd om na te denken over toetreding tot het bestuur. Helaas heeft ook dit niet geleid tot aanmeldingen.

 

Het moge duidelijk zijn dat het voor 2 mensen ondoenlijk is om voor het ZCA meer te doen dan het draaiende te houden. Als er na deze oproep/noodkreet/jaarvergadering geen mensen opstaan en zich aanmelden zal de volgende vergadering een vergadering zijn waarin maar 1 onderwerp op de agenda staat: Opheffing van het ZCA en de afwikkeling daarvan!

 

Kernwoorden voor bestuurders; initiëren, coördineren, communiceren, stimuleren, delegeren, verantwoordelijk willen zijn.

Taken voor bestuurders; mee organiseren van kortlopende cursussen/ workshops/masterclasses, bezoeken van voorstellingen in de provincie, belangstelling tonen voor JTSZ en Ambitie, mee organiseren van het éénakterfestival, beleidsstukken lezen en beoordelen op effecten voor het amateur theater, contact onderhouden met derden.

Het bestuur komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar om lopende zaken te bespreken en mogelijke nieuwe initiatieven uit te zetten.

 

Interesse? Je kunt dit vooraf aangeven op info@zeeuwsamateurtheater.nl, maar het kan ook voorafgaand aan de jaarvergadering in ’s-Heer Hendrikskinderen.

                    

We hopen natuurlijk op een overweldigend aantal aanmeldingen zodat er een verkiezing kan plaatsvinden en het bestuur op volle kracht vooruit kan!!


AANVULLING:

In 2015 zijn de nieuwe statuten goedgekeurd met daarin o.a. de doelstelling van het ZCA en de middelen die ingezet worden die doelen te bereiken. Naast ontwikkelingen in de theatersector volgen en vertalen naar het amateurveld is een belangrijk speerpunt voor het bestuur het organiseren van workshops, masterclasses, korte cursussen en het éénakterfestival. Dit om de kwaliteit van het amateurtheater in Zeeland op een hoog niveau te houden of te brengen. In de praktijk van alledag wil het bestuur vooral dat de kwaliteitsverbetering/deskundigheidsbevordering niet verloren gaat en de onderlinge contacten tussen de verenigingen in stand blijven.

 

Het culturele klimaat is landelijk/provinciaal van dien aard dat we daar op dit moment weinig van te verwachten hebben. Daar willen we op dit moment niet te veel energie in stoppen. Dat komt misschien met de jaren weer terug, op dit moment is het belangrijk dat het ZCA nog bestaat en in haar gelederen iemand kan vinden om beleidsmatig aan de slag te gaan met subsidiegevers en wat dies meer zij.

 

Het gaat op dit moment  vooral om mensen die het leuk vinden om activiteiten op te zetten en uit te voeren. Het huidige ZCA bestuur is van mening dat de uitbreiding van het bestuur bij voorkeur komt van een persoon/personen:

-          Jonger dan 50 jaar;

-          Met een praktische instelling;

-          Met eigentijdse ideeën en mogelijkheden;

-          Die samenwerken hoog in het vaandel heeft/hebben;

-          Die niet alleen “toneel” als achterland heeft /hebben;

-          Die ook met andere theater disciplines affiniteit heeft/hebben;

 

Kortom: spreekt niet (alleen) beleidsmatig maar praktisch aan de slag gaan je (ook) aan en heb je tijd beschikbaar om je bijdrage te leveren aan het ZCA, meld je dan nu aan!!!